Algemene voorwaarden

2022

1 – Intentie & Definities

1.1 Behandelaars c.q. beoefenaars van de Chiropraxie werkzaam binnen en voor Chiropraxie Vlaamse Ardennen zijn gediplomeerd, gespecialiseerd en geregistreerd in de registers van een des betreffende beroepsvereniging.

1.2 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars hebben de intentie de gezondheid te verbeteren c.q. om gezondheidsklachten te verlichten, te verhelpen of te voorkomen door middel van hun behandeling en adviezen.

Een open en oprecht contact vanuit zowel Patiënt als de behandelaar is hierbij een basisvoorwaarde. Het resultaat van de behandeling is derhalve onder meer afhankelijk van de eigen inspanningen van de Patiënt. De Patiënt realiseert zich voorts dat er geen sprake is van resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting aan de zijde van de voornoemde behandelaars.

1.3 Met nadruk wordt gesteld dat consultaties / behandelingen aangeboden binnen deze praktijk niet vallen onder de Wet van de reguliere medische zorg. Alle consultaties / behandelingen aangeboden binnen deze praktijk vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

1.4 Alle behandelaars, de direct ondersteunende medewerkers evenals de rechtspersoon van Per Spinam BV worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van Chiropraxie Vlaamse Ardennen

1.5 Patiënten (of de wettelijke vertegenwoordiger) en andere contacten van Chiropraxie Vlaamse Ardennen worden hierna vermeld onder de gezamenlijke noemer van Patiënt.

1.6 Door registratie en lidmaatschap van voormelde beroepsvereniging verklaart Chiropraxie Vlaamse Ardennen zich inzake de consultaties en medische werkwijze van haar behandelaars akkoord en onderhorig aan de voorwaarden, regels en gedragscodes door deze beroepsvereniging gesteld aan haar leden en dienen te handelen conform de beroepscode.

1.7 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars zijn verplicht een bedrijfs/beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

1.8 De hierna te volgen voorwaarden zijn alleen van toepassing op, en betreffen slechts het interne beleid van Chiropraxie Vlaamse Ardennen naar de Patiënt. Hieraan kunnen verder geen externe rechten worden ontleend.

2 – Algemene Behandelvoorwaarden

2.1 Behandelingen geschieden conform de ondertekende behandelplan en de bijbehorende bepalingen betreffende de behandelplan.

2.2 De behandelingsplan zal met de Patiënt in onderling overleg worden afgesproken. De patiënt is vrij om dit advies en de aanbeveling te volgen.

2.3 Behandelingen zijn uitsluitend volgens afspraak.

2.4 Afspraken worden in persoon of telefonisch gemaakt.

2.5 Patiënt heeft de plicht Chiropraxie Vlaamse Ardennen goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van de problemen en klachten waarvoor deze zich wenst te laten behandelen evenals de algehele toestand van gezondheid en gezondheidsproblematiek. Tenslotte dient Patiënt de adviezen gesteld door de behandelaar(s) van Chiropraxie Vlaamse Ardennen op te volgen ook indien deze dit noodzakelijk acht een collega-therapeut of een arts te bezoeken.

2.6 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars verplichten zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de patiënt in alle fasen van de behandeling.

2.7 Een eerste consult of intakegesprek kan net als alle andere soorten (vervolg)afspraken uiterlijk tot 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van het consult kosteloos en zonder verdere verplichting worden geannuleerd.

2.8 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van het consult is Chiropraxie Vlaamse Ardennen gerechtigd een deel van het bedrag voor het consult aan Patiënt in rekening te brengen.

2.9 Annulering dient in persoon dan wel telefonisch te geschieden. Annuleringen via het gebruik van antwoordapparaat en e-mail worden niet geaccepteerd als zijnde geldig.

2.10 Bij het niet nakomen, of niet tijdig annuleren, van een consultatie behoudt Chiropraxie Vlaamse Ardennen zich het recht voor 100% van het tarief der voorgenomen consultatie in rekening te brengen.

2.11 Wanneer Patiënt er voor kiest om afspraken per E-mail of via andere communicatie wegen wenst te maken of te annuleren, ligt de verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke verwekingsresultaat bij de Patiënt. Dit dient altijd in persoon of telefonisch te worden geverifieerd.

2.12 Voornoemde behandelaars c.q. beoefenaars mogen zonder toestemming van de patiënt geen bepaalde behandelingen verrichten.

2.13 Patiënt is gehouden het formulier “informed consent” te ondertekenen tijdens de eerste consultatie.

2.14 Indien voor de planning of spreiding een behandeling bij een collega in de praktijk wordt geplaatst, wordt de patiënt hiervan op de hoogte gebracht en wordt de collega geïnformeerd over de casus.

2.15 De therapeut verplicht zich, indien zijn behandeling niet geschikt en/of toereikend is, de patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.

2.16 Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

2.17 Indien gewenst kan Patiënt te allen tijde voortzetting van de behandelplan beëindiging wanneer deze dit niet langer op prijs stelt of nodig, acht middels persoonlijk bericht van Patiënt. Chiropraxie Vlaamse Ardennen zal indien mogelijk en gewenst, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere behandelaar c.q. zorgverlener.

3 – Gegevensverstrekking & Privacy

3.1 Chiropraxie Vlaamse Ardennen verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving.

3.2 Chiropraxie Vlaamse Ardennen en de ondersteunende medewerkers staan onder een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het behandeldossier en de hiervoor verstrekte gegevens en/of vertrouwelijke persoonlijke informatie van Patiënten. (m.u.v. de gegevens waar omtrent de patiënt heeft verklaard in de behandelplan dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische of behandel-inhoudelijke doeleinden).

3.2 Naast Chiropraxie Vlaamse Ardennen hebben alleen Patiënten (of plaatsvervangend de wettelijke ouders/verzorgers) het recht op inzage in het persoonlijk dossier.

3.3 De patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier, binnen de muren van de praktijk.

3.4 Behandelaars, waarmee een samenwerking bestaat, kunnen door Chiropraxie Vlaamse Ardennen deelgenoot worden van relevante informatie welke nodig is voor de vervolgbehandeling door deze behandelaar(s). Hiervoor wordt u door Chiropraxie Vlaamse Ardennen persoonlijk schriftelijk toestemming gevraagd dmv een speciaal machtigingsformulier.

3.5 Gegevens van Patiënten worden (op verzoek) uitsluitend aan derden verstrekt, indien hiervoor door de betrokken Patiënt een ondertekende machtiging aan Chiropraxie Vlaamse Ardennen is gegeven.

3.6 De juistheid en eventuele wijzigingen en correcties van persoonlijke, contact- en adres- en verzekeringsgegevens behoren tot de verantwoordelijkheid van de Patiënt. Chiropraxie Vlaamse Ardennen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve vermeldingen en/of mogelijke consequenties die hieraan verbonden kunnen zijn.

4 – Tarieven

4.1 Chiropraxie Vlaamse Ardennen rekent voor zowel consultaties, behandelingen als voor medische correspondentie een honorarium met eventueel bijkomende toeslagen.

4.2 Chiropraxie Vlaamse Ardennen houdt zich het recht tussentijds en op ieder moment haar tarieven te herzien en aan te passen.

4.3 Patiënt is volledig geïnformeerd over de kosten van de behandeling. Alle actuele en tarieven staan gepubliceerd op de website https://www.chiropraxievlaamseardennen.com en zijn tevens openbaar aanwezig in de wachtruimte van de praktijk.

5 – Betaling

5.1 Alle consultaties / behandelingen dienen meteen te worden voldaan, middels contante betaling of elektronische betaling.

5.2 Na voldoening ontvangt Patiënt een deugdelijke kwitantie (elektronisch of op aanvraag op papier) die ter declaratie kan worden aangeboden aan de zorgverzekeringsmaatschappij.

5.3 Indien en alleen wegens omstandigheden op dat moment te beoordelen, op dezelfde dag van de consultatie het verschuldigde bedrag niet kan worden betaald, dan wordt een factuur verstrekt die binnen veertien dagen na dagtekening dient te worden voldaan.

5.4 In geval van medische correspondentie staan de (eventueel afwijkende) betalingsvoorwaarden vermeld op de bijgevoegde rekening

5.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na factuurdatum) kan middels herinneringen administratiekosten, als ook de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

5.6 Uitstel van betaling kan alleen door Chiropraxie Vlaamse Ardennen verleend worden en slechts na opgave van redenen.

5.7 Bij herhaalde herinnering houdt Chiropraxie Vlaamse Ardennen zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder verdere kennisgeving de vordering ter incasso uit handen te geven;

5.8 In zulks geval komen alle eventuele binnen en buitengerechtelijke incasso kosten voor rekening van Patiënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus zoals doorberekend aan Chiropraxie Vlaamse Ardennen voor aanname, behandeling en afhandeling van het betreffende dossier.

6 – Zorgverzekering

6.1 Afhankelijk van de persoonlijke keuzes en extra verzekering, is doorgaans iedere Patiënt buiten de mutualiteit mogelijk ook nog tot een bepaald bedrag verzekerd.

6.2 Elke Patiënt in deze praktijk is verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een ziektekostenverzekering en daarmee voor de bijkomende dekking van onze dienstverlening.

6.3 Chiropraxie Vlaamse Ardennen tracht zich geïnformeerd te houden over de zorgverzekeraars en de mogelijkheden omtrent vergoedingen voor chiropractische behandelingen en waar mogelijk verstrekt Chiropraxie Vlaamse Ardennen deze informatie aan haar Patiënten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Voor sluitende informatie dient te allen tijde direct contact te worden opgenomen met de zorgverzekeraar in kwestie.

7 – Klachten, Geschillen en Toepasselijk Recht

7.1 Chiropraxie Vlaamse Ardennen heeft zich middels registratie en lidmaatschap onderhorig verklaard aan de reglementen en gedragscodes van de voornoemde beroepsvereniging.

7.2 De verdergaande rechtsverhouding tussen Chiropraxie Vlaamse Ardennen en Patiënt wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. Uitsluitend een Belgisch rechter – binnen het arrondissement Oudenaarde waar Chiropraxie Vlaamse Ardennen is gevestigd – is bevoegd van enig geschil tussen Chiropraxie Vlaamse Ardennen en Patiënt kennis te nemen.

7.3 Voor klachten en geschillen geldt dat deze binnen 1 (één) maand na het passeren van de betreffende consultaties schriftelijk aan Chiropraxie Vlaamse Ardennen kenbaar dienen te worden gemaakt of via de beroepsvereniging.

8 – Algemene Voorwaarden

8.1 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien Chiropraxie Vlaamse Ardennen hiervan middels schriftelijke bevestiging heeft ingestemd.

8.2 Chiropraxie Vlaamse Ardennen houdt zich het recht op ieder moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

8.3 De actueel geldende Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar en staan te allen tijde beschikbaar op de website: https://www.chiropraxievlaamseardennen.com

 

Bedrijfsgegevens:

Per Spinam BV
Graaf van Landaststraat 17
9700 Oudenaarde
KBO-nummer: 0534.977.764