Chiropractor Bert Ameloot volgt FIFA voetbal geneeskunde opleiding

Chiropractor Bert Ameloot is momenteel het Diploma voor Voetbal Geneeskunde aan het behalen. Deze cursus wordt geleid door ‘s werelds beste medische experten via het Football Medical Association and Research Centre (F-MARC).

Professor Jiri Dvorak (Senior Editor van het British Journal of Sports Medicine en Deputy editor van SPINE) leidt het team van meer dan 50 experten die aan de lessen bijdragen. Er zijn 42 modules te volbrengen, waarbij er binnenkort nog 22 zullen aan toegevoegd worden. Chiropractor Bert Ameloot zal één van de weinige Belgische therapeuten zijn die deze opleiding kon afwerken. Hierdoor blijft chiropraxie Vlaamse Ardennen toonaangevend op vlak van blessurepreventie en – begeleiding.

Chiropraxie helpt vallen te voorkomen

Valpreventie

In een oogopslag:

  1. Deze gerandomiseerd studie gaf aan dat chiropraxie de functie kan verbeteren bij oudere mensen, waardoor hun algemene gezondheid en levenskwaliteit mogelijks verbetert. We zouden oudere mensen moeten aansporen om zich te laten nakijken door een chiropractor!
  2. Vanaf 4 weken chiropraxie was er een grote verbetering merkbaar. Deze bevindingen kunnen we bevestigen uit onze praktijk. De chiropractor gebruikt aangepaste technieken voor deze oudere patiëntengroep.
  3. Detail studie : 12 weeks chiropraxie resulteerde in een verbetering van motoriek en sensoriek, waardoor de kans op vallen daalde. Bovendien was er een verbetering op vlak van fysieke levenskwaliteit.

SPEELTIJD DIENT OM TE ONTSPANNEN, NIET OM OVER SMARTPHONE TE HANGEN

Experts zien steeds meer kinderen met nek- en schouderproblemen

foto: www.nieuwsblad.be

“Kinderen die op de speelplaats voorovergebogen staan over hun smartphone: vreselijk.” Professor kinesitherapie Annick Timmermans (UHasselt) vraagt de scholen dan ook om het smartphonegebruik te verbieden. De Vlaamse kinesisten en chiropractors steunen haar oproep. “We kweken een generatie met tabletnekken: voortdurend pijn aan nek en schouders door te hangen over smartphone en tablet.”“Daar staan ze dan, op de speel­plaats. In plaats van rond te lo­pen en te pra­ten staan ze over hun smartpho­ne ge­bo­gen. Die paar mi­nu­ten dat ze kún­nen be­we­gen, staan ze al­weer stil. In een slech­te hou­ding dan nog.”

De smartpho­ne heeft zijn weg naar de Vlaam­se scho­len he­le­maal ge­von­den, en dat baart spe­ci­a­lis­ten zor­gen. Pro­fes­sor ki­ne­si­the­ra­pie An­nick Tim­mer­mans (UHas­selt) noemt het een ver­ont­rus­ten­de evo­lu­tie. “Kin­de­ren zit­ten door hun over­ma­ti­ge smartpho­ne- en ta­blet­ge­bruik veel te vaak in die voor­over­ge­bo­gen hou­ding. Thuis uren­lang met de ta­blet op de schoot in de ze­tel, op de bus en in de trein met de smartpho­ne voor zich. En on­der­tus­sen zijn er steeds meer scho­len die de smartpho­ne tij­dens de school­uren toe­la­ten. Ik snap dat niet. Ik vind niet dat kin­de­ren daar een smartpho­ne no­dig heb­ben. Het leidt al­leen maar tot nog meer stil­zit­ten, en nog meer nek- en schou­der­pro­ble­men.”

Axxon, de be­roeps­ver­e­ni­ging van Bel­gi­sche ki­ne­sis­ten, steunt de op­roep van Tim­mer­mans. “De speel­tijd dient om te ont­span­nen”, zegt voor­zit­ter Pe­ter Bruyn­oog­he. “Op een iPho­ne of ta­blet tok­ke­len is niet ont­span­nen. Als je voor­over­ge­bo­gen naar iets zit te kij­ken, moe­ten je nek­spie­ren con­ti­nu wer­ken om te ver­mij­den dat je hoofd naar vo­ren zou val­len. Dat is enorm be­las­tend. Leg die din­gen weg en ga bui­ten, speel, be­weeg.”

Van­af 7 jaar naar chi­ro­prac­tor

Het fe­no­meen heeft een naam: de ta­blet­nek. In Ne­der­land kampt 40 pro­cent van alle 8- tot 18-ja­ri­gen met nek- en rug­klach­ten. Voor Bel­gië zijn er (nog) geen cij­fers. “Maar ook wij zien het aan­tal kin­de­ren dat langs­komt met klach­ten aan nek en schou­ders, stij­gen”, zegt Bart Van­den­dries, voor­zit­ter van de Bel­gi­sche ver­e­ni­ging van chi­ro­prac­tors. “Van­af ze­ven jaar ko­men ze dan al bij ons te­recht.”Hoe­lang mag je dan wel met een smartpho­ne of ta­blet be­zig zijn? “Niet lan­ger dan twin­tig mi­nu­ten per keer”, zegt Van­den­dries. “En dan moet je van hou­ding ver­an­de­ren: wat rond­lo­pen, iets ha­len om te drin­ken, naar de wc gaan. Dat geldt ove­ri­gens niet al­leen voor kin­de­ren.”

De smartpho­ne dan maar vol­le­dig ver­bie­den? “Een to­taal­ver­bod is niet meer van deze tijd”, zegt woord­voer­der Wil­ly Bom­beek van Ka­tho­liek On­der­wijs Vlaan­de­ren. “Wij ra­den onze scho­len voor­al aan om af­spra­ken te ma­ken met hun leer­lin­gen, hen erop te wij­zen als het smartpho­ne­ge­bruik te veel wordt, en hen te sti­mu­le­ren om ook te be­we­gen tij­dens de speel­tijd.”

Klik hier voor het digitale artikel op het Nieuwsblad (enkel voor abonnees).
Bron: Tom Le Bacq – Het Nieuwsblad – 20 mei 2016