SPEELTIJD DIENT OM TE ONTSPANNEN, NIET OM OVER SMARTPHONE TE HANGEN

Experts zien steeds meer kinderen met nek- en schouderproblemen

foto: www.nieuwsblad.be

“Kinderen die op de speelplaats voorovergebogen staan over hun smartphone: vreselijk.” Professor kinesitherapie Annick Timmermans (UHasselt) vraagt de scholen dan ook om het smartphonegebruik te verbieden. De Vlaamse kinesisten en chiropractors steunen haar oproep. “We kweken een generatie met tabletnekken: voortdurend pijn aan nek en schouders door te hangen over smartphone en tablet.”“Daar staan ze dan, op de speel­plaats. In plaats van rond te lo­pen en te pra­ten staan ze over hun smartpho­ne ge­bo­gen. Die paar mi­nu­ten dat ze kún­nen be­we­gen, staan ze al­weer stil. In een slech­te hou­ding dan nog.”

De smartpho­ne heeft zijn weg naar de Vlaam­se scho­len he­le­maal ge­von­den, en dat baart spe­ci­a­lis­ten zor­gen. Pro­fes­sor ki­ne­si­the­ra­pie An­nick Tim­mer­mans (UHas­selt) noemt het een ver­ont­rus­ten­de evo­lu­tie. “Kin­de­ren zit­ten door hun over­ma­ti­ge smartpho­ne- en ta­blet­ge­bruik veel te vaak in die voor­over­ge­bo­gen hou­ding. Thuis uren­lang met de ta­blet op de schoot in de ze­tel, op de bus en in de trein met de smartpho­ne voor zich. En on­der­tus­sen zijn er steeds meer scho­len die de smartpho­ne tij­dens de school­uren toe­la­ten. Ik snap dat niet. Ik vind niet dat kin­de­ren daar een smartpho­ne no­dig heb­ben. Het leidt al­leen maar tot nog meer stil­zit­ten, en nog meer nek- en schou­der­pro­ble­men.”

Axxon, de be­roeps­ver­e­ni­ging van Bel­gi­sche ki­ne­sis­ten, steunt de op­roep van Tim­mer­mans. “De speel­tijd dient om te ont­span­nen”, zegt voor­zit­ter Pe­ter Bruyn­oog­he. “Op een iPho­ne of ta­blet tok­ke­len is niet ont­span­nen. Als je voor­over­ge­bo­gen naar iets zit te kij­ken, moe­ten je nek­spie­ren con­ti­nu wer­ken om te ver­mij­den dat je hoofd naar vo­ren zou val­len. Dat is enorm be­las­tend. Leg die din­gen weg en ga bui­ten, speel, be­weeg.”

Van­af 7 jaar naar chi­ro­prac­tor

Het fe­no­meen heeft een naam: de ta­blet­nek. In Ne­der­land kampt 40 pro­cent van alle 8- tot 18-ja­ri­gen met nek- en rug­klach­ten. Voor Bel­gië zijn er (nog) geen cij­fers. “Maar ook wij zien het aan­tal kin­de­ren dat langs­komt met klach­ten aan nek en schou­ders, stij­gen”, zegt Bart Van­den­dries, voor­zit­ter van de Bel­gi­sche ver­e­ni­ging van chi­ro­prac­tors. “Van­af ze­ven jaar ko­men ze dan al bij ons te­recht.”Hoe­lang mag je dan wel met een smartpho­ne of ta­blet be­zig zijn? “Niet lan­ger dan twin­tig mi­nu­ten per keer”, zegt Van­den­dries. “En dan moet je van hou­ding ver­an­de­ren: wat rond­lo­pen, iets ha­len om te drin­ken, naar de wc gaan. Dat geldt ove­ri­gens niet al­leen voor kin­de­ren.”

De smartpho­ne dan maar vol­le­dig ver­bie­den? “Een to­taal­ver­bod is niet meer van deze tijd”, zegt woord­voer­der Wil­ly Bom­beek van Ka­tho­liek On­der­wijs Vlaan­de­ren. “Wij ra­den onze scho­len voor­al aan om af­spra­ken te ma­ken met hun leer­lin­gen, hen erop te wij­zen als het smartpho­ne­ge­bruik te veel wordt, en hen te sti­mu­le­ren om ook te be­we­gen tij­dens de speel­tijd.”

Klik hier voor het digitale artikel op het Nieuwsblad (enkel voor abonnees).
Bron: Tom Le Bacq – Het Nieuwsblad – 20 mei 2016

Wat te doen om lage rugpijn te voorkomen?

Tot nu toe waren de richtlijnen niet duidelijk wat nu precies werkt om lage rugpijn te voorkomen. Oftewel: wat doe je best als je nog nooit rugpijn hebt gehad? Daar is nu meer duidelijkheid over sinds de overzichtsstudie van Australische en Braziliaanse onderzoekers.

Oefeningen/Bewegen in combinatie met voorlichting over houding en bewegen, beschermen tegen het krijgen van lage rugpijn. Wie regelmatig oefent/beweegt en veiliger leert bewegen halveert ongeveer de kans op lage rugpijn. 

Australische en Braziliaanse onderzoekers brachten 21 goed uitgevoerde studies over methodes om rugpijn te voorkomen en ziektedagen omwille van rugpijn te beperken, samen in een overzichtsstudie (1). In totaal had dit onderzoek betrekking op 30.850 mensen, een groot deel gerekruteerd in legereenheden, daarnaast voornamelijk bedienden en verpleegkundigen. Niemand had al ooit rugklachten gehad bij aanvang van het onderzoek. De verzamelde studies gingen over het de impact van oefeningen (krachttraining, aerobe training, kernstabiliteit), oefeningen in combinatie met rugeducatie (rugschool), steunzolen, ergonomische bureaustoelen en het dragen van een ruggordel op het voorkomen van rugklachten. Er werd gekeken hoeveel mensen na een jaar en later rugklachten hadden ontwikkeld. Analyse van alle gegevens toont dat bewegen, al dan niet in combinatie met rugeducatie, de beste manier is om rugpijn te voorkomen. Bewegen in combinatie met rugeducatie vermindert het risico op rugpijn met zo’n 45% en bewegen alleen vermindert het risico met 35%. Een ruggordel, ergonomische meubelen en steunzolen hebben daarentegen geen effect op het voorkomen van lage rugpijn. Wie regelmatig sport, al dan niet goed geïnformeerd is over rugvriendelijke houdingen, heeft minder werkverlet als gevolg van rugklachten. Algemene conclusie: lichaamsbeweging, zowel uithoudingssporten als krachttraining met aandacht voor kernstabiliteit, is de beste manier om rugpijn te voorkomen en rugeducatie werkt daarbij nog versterkend.

De conclusie over deze hulpmiddelen is nog niet zeker. Let wel, het gaat hier enkel om mensen die nog nooit eerder rugklachten hadden. De genoemde hulpmiddelen worden meestal gebruikt door mensen die geregeld last hebben van rugpijn.

Bron

(1)Steffens D, Maher CG, Pereira LSM, et al. Prevention of Low Back Pain – A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Internal Medicine. Published online January 11 2016

‘Chiropractors kunnen de ziekteverzekering geld uitsparen’

Chiropractors kunnen de ziekteverzekering geld uitsparen. Dat is de belangrijkste boodschap van de Belgische Beroepsvereniging van Chiropractors (BVC) tijdens een symposium in het parlement. “Gezien het groeiende aantal nek- en rugklachten heeft de samenleving er alleen maar bij te winnen als ze investeert in de erkenning, de opleiding en de terugbetaling van chiropraxie”, zegt BVC-voorzitter Bart Vandendries.

Rewind naar 2006: een studie van het Kenniscentrum (KCE) stelt dat 1,5 miljoen Belgen met chronische rugpijn kampen. De behandeling van die klachten kost dan 1,6 miljard euro. We zijn bijna tien jaar verder en het zittende leven van veel mensen eist nog steeds zijn tol. De kostprijs van de medische behandeling van die nek- en rugklachten kan vermoedelijk naar omlaag als chiropractors volwaardig worden geïntegreerd in de eerstelijnszorg. De 112 chiropractors in België krijgen immers vooral patiënten met nek- en rugklachten (85%) over de vloer.

En ze zijn blijkbaar goedkoper dan chirurgen. Kari Paulsrud, gewezen staatssecretaris voor Gezondheidszorg in Noorwegen, getuigde dat in haar land de impact van de erkenning en terugbetaalde zorg van chiropractors in elk geval duidelijk zichtbaar was. Zo blijkt dat de afschaffing van de doorverwijsplicht _ waarbij een patiënt pas bij een chiropractor komt op voorschrift van een arts _ in Noorwegen een forse kostenreductie met zich bracht.

De erfenis van Colla

Vooralsnog zijn chiropractors in ons land nog geen onderdeel van de eerste lijn in de ziekteverzekering. In 1994 werd op initiatief van minister Marcel Colla (sp.a) een wetsvoorstel ingediend om een aantal alternatieve geneeswijzen te erkennen en een plaats te geven in de gezondheidszorg. Het duurde tot 2011 eer er van de invulling van dat wettelijke voornemen werk werd gemaakt. Onder de vorige regering lag de erkenning van alternatieve therapieën als accupunctuur, osteopathie, homeopathie en chiropraxie als onderdeel van de aanvullende verzekering op tafel. Maar dat dossier viel stil in de aanloop van de verkiezingen. “In 2014 kwam er weliswaar op de valreep een koninklijk besluit dat de algemene bepalingen voor de vier beroepen heeft vastgelegd”, zegt Bart Vandendries. “We hebben echter een tweede besluit nodig om onze specifieke beroepsgroep te laten erkennen.”

In het regeerakkoord van de regering-Michel is bepaald dat er een definitieve oplossing moet komen voor de erkenning van de chiropractors als beroepsgroep. Bovendien liet de nieuwe minister van Sociale Zaken, Maggie De Block (Open Vld), al verstaan dat voor haar de terugbetaling van alles wat evidence based is, bespreekbaar is. “Voor ons is dat goed nieuws”, zegt Vandendries. “In negen Europese landen behoort de chiropractor intussen tot de eerste lijn en in geen van die landen wordt die beslissing nog in twijfel getrokken. Kostenefficiëntie is daaraan niet vreemd. We zijn er ons van bewust dat de terugbetaling van een chiropraxiebehandeling voor sommigen misschien nog een brug te ver is. Daarom zien we de aparte erkenning voor onze beroepsgroep als prioriteit.”

Nood aan een Belgische opleiding

Met de parlementaire studiedag hoopt de BVC volksvertegenwoordigers en beleidsmakers bewust te maken van het potentieel. “Er is een gestandaardiseerde opleiding in Europa”, zegt Vandendries. “Dat betekent vooral dat als een Noorse chiropractor een meerwaarde biedt, dat ook geldt voor een Belgische. De opleidingen worden uniform georganiseerd in verschillende landen. Alleen kun je nog geen opleiding in België volgen. De meeste chiropractors in ons land volgden een universitaire opleiding in de VS of in Groot-Brittannië.”

De impact van zo’n opleiding in eigen land valt niet te onderschatten, zo leert het Deense voorbeeld. Daarover kwam Jan Hartvigsen getuigen. Hij leidt aan de Universiteit van Zuid-Denemarken een onderzoeksgroep naar musculosketale pijn. Volgens Hartvigsen is het parcours van de chiropractor in Denemarken te vergelijken met het sprookje van het lelijke eendje dat in een sierlijke zwaan verandert.

Sinds de 1994 organiseert de universiteit een opleiding chiropraxie aan de faculteit gezondheidswetenschappen. De opleiding is uitgegroeid tot een departement met meer dan zestig doctoraatsstudenten en is de drijvende kracht achter het wetenschappelijk onderzoek naar rugpijn en musculoskeletale klachten. Zegt Vandendries: “We hopen dan ook dat de Belgische universiteiten het voorbeeld van hun Deense collega’s volgen en investeren in een opleiding chiropraxie.”

Bron: http://trends.knack.be/economie/finance/chiropractors-kunnen-de-ziekteverzekering-geld-uitsparen/article-normal-611749.html