SPEELTIJD DIENT OM TE ONTSPANNEN, NIET OM OVER SMARTPHONE TE HANGEN

Experts zien steeds meer kinderen met nek- en schouderproblemen

foto: www.nieuwsblad.be

“Kinderen die op de speelplaats voorovergebogen staan over hun smartphone: vreselijk.” Professor kinesitherapie Annick Timmermans (UHasselt) vraagt de scholen dan ook om het smartphonegebruik te verbieden. De Vlaamse kinesisten en chiropractors steunen haar oproep. “We kweken een generatie met tabletnekken: voortdurend pijn aan nek en schouders door te hangen over smartphone en tablet.”“Daar staan ze dan, op de speel­plaats. In plaats van rond te lo­pen en te pra­ten staan ze over hun smartpho­ne ge­bo­gen. Die paar mi­nu­ten dat ze kún­nen be­we­gen, staan ze al­weer stil. In een slech­te hou­ding dan nog.”

De smartpho­ne heeft zijn weg naar de Vlaam­se scho­len he­le­maal ge­von­den, en dat baart spe­ci­a­lis­ten zor­gen. Pro­fes­sor ki­ne­si­the­ra­pie An­nick Tim­mer­mans (UHas­selt) noemt het een ver­ont­rus­ten­de evo­lu­tie. “Kin­de­ren zit­ten door hun over­ma­ti­ge smartpho­ne- en ta­blet­ge­bruik veel te vaak in die voor­over­ge­bo­gen hou­ding. Thuis uren­lang met de ta­blet op de schoot in de ze­tel, op de bus en in de trein met de smartpho­ne voor zich. En on­der­tus­sen zijn er steeds meer scho­len die de smartpho­ne tij­dens de school­uren toe­la­ten. Ik snap dat niet. Ik vind niet dat kin­de­ren daar een smartpho­ne no­dig heb­ben. Het leidt al­leen maar tot nog meer stil­zit­ten, en nog meer nek- en schou­der­pro­ble­men.”

Axxon, de be­roeps­ver­e­ni­ging van Bel­gi­sche ki­ne­sis­ten, steunt de op­roep van Tim­mer­mans. “De speel­tijd dient om te ont­span­nen”, zegt voor­zit­ter Pe­ter Bruyn­oog­he. “Op een iPho­ne of ta­blet tok­ke­len is niet ont­span­nen. Als je voor­over­ge­bo­gen naar iets zit te kij­ken, moe­ten je nek­spie­ren con­ti­nu wer­ken om te ver­mij­den dat je hoofd naar vo­ren zou val­len. Dat is enorm be­las­tend. Leg die din­gen weg en ga bui­ten, speel, be­weeg.”

Van­af 7 jaar naar chi­ro­prac­tor

Het fe­no­meen heeft een naam: de ta­blet­nek. In Ne­der­land kampt 40 pro­cent van alle 8- tot 18-ja­ri­gen met nek- en rug­klach­ten. Voor Bel­gië zijn er (nog) geen cij­fers. “Maar ook wij zien het aan­tal kin­de­ren dat langs­komt met klach­ten aan nek en schou­ders, stij­gen”, zegt Bart Van­den­dries, voor­zit­ter van de Bel­gi­sche ver­e­ni­ging van chi­ro­prac­tors. “Van­af ze­ven jaar ko­men ze dan al bij ons te­recht.”Hoe­lang mag je dan wel met een smartpho­ne of ta­blet be­zig zijn? “Niet lan­ger dan twin­tig mi­nu­ten per keer”, zegt Van­den­dries. “En dan moet je van hou­ding ver­an­de­ren: wat rond­lo­pen, iets ha­len om te drin­ken, naar de wc gaan. Dat geldt ove­ri­gens niet al­leen voor kin­de­ren.”

De smartpho­ne dan maar vol­le­dig ver­bie­den? “Een to­taal­ver­bod is niet meer van deze tijd”, zegt woord­voer­der Wil­ly Bom­beek van Ka­tho­liek On­der­wijs Vlaan­de­ren. “Wij ra­den onze scho­len voor­al aan om af­spra­ken te ma­ken met hun leer­lin­gen, hen erop te wij­zen als het smartpho­ne­ge­bruik te veel wordt, en hen te sti­mu­le­ren om ook te be­we­gen tij­dens de speel­tijd.”

Klik hier voor het digitale artikel op het Nieuwsblad (enkel voor abonnees).
Bron: Tom Le Bacq – Het Nieuwsblad – 20 mei 2016